Historia Banku

Histyoria

1929
5 marca

1929

3 maja 1929 roku we wsi Krajkowo położonej 8 km od Raciąża powstała Kasa Stefczyka, założona przez grupę osadników, przybyłych z ziemi łowickiej, która dała początek Bankowi Spółdzielczemu w Raciążu. Kasa zrzeszała około 300 osób. Źródłem kredytów były oszczędności gromadzone przez mieszkańców oraz pożyczka z Banku Państwowego. Pierwszym Prezesem został Wacław Łaski – właściciel dóbr wsi Sierakowo.
1939
1 września

1939

II wojna światowa przerwała działalność Kasy Stefczyka. Niemcy przeprowadzili likwidację spółdzielni konfiskując prawie wszystkie akta i sprzęt. Członkowie Kasy włączyli się do walki z okupantem. Wielu przypłaciło to życiem. W 1940 roku w obozie Dachau zginął Stanisław Chojnacki rachmistrz Kasy. W 1945 roku w obozie w Sierpcu zamordowany został Wacław Łaski, współzałożyciel i pierwszy prezes Kasy.

1945
25 września

1945

Po wojnie, 25 września 1945 roku w szkole w Krajkowie odbyło się zebranie, na którym reaktywowano Kasę Stefczyka. Uczestniczyło w nim 12 osób oraz przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej i Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie. W tajnym głosowaniu na Prezesa Zarządu Kasy Stefczyka został wybrany Józef Pniewski – nauczyciel z Krajkowa.

1946
1 października

1946

Działalność Kasy budziła coraz większe zaufanie miejscowej ludności i zjednywała coraz to nowych członków. Na kolejnym Walnym Zebraniu, spółdzielnia liczyła 73 członków, Uchwalono, że Zarząd Kasy może zaciągnąć w Banku Rolnym pożyczkę w wysokości 500 tysięcy złotych oraz, że Kasa przystąpi jako członek do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej i Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

1948
1 października

1948

Stanowisko Głównego księgowego powierzono Feliksowi Gładkiemu, którego po przejściu do pracy w Gminnej Spółdzielni w Raciążu w 1948 roku, zastąpił Leon Wysocki. Kasjerem w Kasie Stefczyka był wówczas Heronim Janczyk. Leon Wysocki był Głównym księgowym do 1952 roku, a następnie do 1969 roku Prezesem oraz kierownikiem Kasy.

1949
1 października

1949

Uczestnicy pierwszego w Raciążu Walnego Zebrania upoważnili Zarząd do przyjmowania wkładów i rachunków bieżących oraz do zaciągnięcia kredytu do sumy 80 milionów złotych w Banku Rolnym. Wysokość udziałów członków Kasy określono w wysokości 100 złotych. Podjęto też decyzje o przekształceniu dotychczasowej Rady Nadzorczej w Komisję Rewizyjną wybieraną co roku.

1950
1 października

1950

W 1950 roku przeniesiono siedzibę Kasy do miasta Raciąż przy ul. Kilińskiego 3. W roku tym w wyniku połączenia Kas w Krajkowie i Koziebrodach powstała instytucja pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Raciążu”, która objęła swoją działalnością teren miasta i gminy Raciąż oraz gmin: Unieck, Koziebrody i Siemiątkowo. GKS w Raciążu prowadziła działalność poprzez kasę macierzystą i trzy Punkty Kasowe.

1951
1 października

1951

Uczestnicy pierwszego w Raciążu Walnego Zebrania upoważnili Zarząd do przyjmowania wkładów i rachunków bieżących oraz do zaciągnięcia kredytu do sumy 80 milionów złotych w Banku Rolnym. Wysokość udziałów czlonków Kasy określono w wysokości 100 złotych. Podjęto też decyzje o przekaształceniu dotychczasowej Rady Nadzorczej w Komisję Rewizyją wybieraną co roku.

1952
1 października

1952

Rok 1952 był rokiem przeprowadzki Kasy z ul. Kilińskiego 3 do budynku przy Placu Mickiewicza 38 w Raciążu. Wiązało się to z planowanym przejęciem przez Kasę obsługi finansowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Raciążu, co z kolei wymagało zatrudnienia większej liczby pracowników. W tym czasie w Gminnej Kasie Spółdzielczej zatrudnionych było już osiem osób.

1956
1 października

1956

W 1956 roku Walne Zebranie wybrało Radę Kasy Spółdzielczej, która wypełniała te same zadania co wcześniej Rada Nadzorcza, przemianowania w 1950 na Komisje Rewizyjną. Uczestnicy Zebrania ustalili wysokość udziału członkowskiego na 50 złotych. Gminna Kasa Spółdzielcza w Raciążu zmieniła nazwę na Kasę Spółdzielczą w Raciążu. Zmiana ta wynikała ze znacznego rozszerzenia zakresu działalności.

1958
1 października

1958

Walne Zebranie Kasy Spółdzielczej przyjęło uchwałę o przystąpieniu do Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie, który został centralą organizacyjną i rewizyjną Kas Spółdzielczych. Od tego momentu nowym zadaniem Kasy stało się gromadzenie i obsługa oszczędności pieniężnych bez pośrednictwa Powszechnej Kasy Oszczędnościowej. Podwyższono również z 50 do 100 zł wysokość udziału.

1969
31 maja

1969

31 maja 1969 roku przyjęto na stanowisko kierownika Kasy Spółdzielczej Kazimierza Miklewskiego z Raciąża, pracownika Banku Rolnego w Sierpcu, którego misja faktycznego kierowania tą instytucją (pod zmienioną później nazwą) trwała ponad 40 lat, tj. do 30 kwietnia 2010 roku. W tym samym roku Punkty Kasowe w Uniecku, Koziebrodach i Siemiątkowie zostały przekształcone w filie Kasy Spółdzielczej w Raciążu.

1973
27 lutego

1973

Walne Zebranie 27 lutego zmieniło nazwę spółdzielni na Bank Spółdzielczy w Raciążu, który swoją działalnością obejmował miasto i gminę Raciąż oraz gminę Siemiątkowo, zatrudniał już 28 osób. Trudności lokalowe stały się bodźcem do rozpoczęcia budowy nowego biurowca przy ul. Mławskiej. Późniejsze lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, to okres pozostawania w związku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej.

1975
1 lipca

1975

1 lipca rozpoczął działalność Bank Gospodarki Żywnościowej, państwowo-spółdzielcza instytucja powstała z połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Podstawowymi ogniwami terenowymi stały się Banki Spółdzielcze, a BGŻ – centralą organizacyjną, finansową i lustracyjną BS. Jednocześnie po tej reformie Banki Spółdzielcze utrzymały swój charakter i samorządność.

1976
1 października

1976

Oddany został do użytku nowy biurowiec przy ul. Mławskiej 20a, którego budowę rozpoczęto w 1974 roku. Do lokalu zakupionego od prywatnej osoby został przeniesiony Oddział BS Raciąż w Siemiątkowie. Po reformie administracyjnej, Bank objął swoją działalnością teren byłej gminy Gralewo. Istniejący w tej miejscowości Oddział BS w Baboszewie został przekształcony w Punkt Kasowy podległy BS Raciąż.

1978
1 października

1978

Bank przejął obsługę budżetów administracji terenowej. Rada Banku podjęła uchwałę, aby do 1980 roku każdy właściciel gospodarstwa rolnego był członkiem Banku Spółdzielczego. W tym czasie Bank, poza placówką macierzystą, posiadał 4 stałe Punkty Kasowe – w Uniecku, Gralewie, Koziebrodach i Raciążu (przy bazie GS) oraz Oddział w Siemiątkowie, przy którym w 1979 roku uruchomiony został stały Punkt Kasowy.

1979
1 października

1979

W roku jubileuszu 50-lecia, Bank zatrudniał 46 pracowników, zrzeszał 3059 członków. Pod patronatem Banku prowadziły działalność 22 Szkolne Kasy Oszczędnościowe zrzeszające 2200 uczniów. Z okazji jubileuszu w dniu 10 października 1979 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raciążu odbyła się uroczysta akademia, na której wręczono dyplomy i odznaczenia pracownikom Banku.

1983
1 października

1983

W 1983 roku znacznie poprawiły się warunki pracy. W październiku założona została instalacja centralnego ogrzewania w Oddziale w Siemiątkowie, a w listopadzie oddano do użytku dobudowaną część budynku w Raciążu. Przybyło kilka pomieszczeń biurowych, pokój dla samorządu, wyciszono halę maszyn księgujących, a przede wszystkim poprawie uległ system zabezpieczeń placówki.

1986
1 października

1986

Z początkiem roku przeniesiony został do nowej siedziby Punkt Kasowy w Uniecku. Stało się to możliwe dzięki zakończeniu przez Gminną Spółdzielnię budowy obiektu administracyjno-biurowego na bazie GS w Uniecku. W marcu 1986 roku Bank Spółdzielczy w Raciążu jako pierwszy z Banków Spółdzielczych w województwie ciechanowskim otrzymał do dyspozycji samochód służbowy marki Fiat 125p.

1988
1 października

1988

BS Raciąż, jako najlepsza placówka wśród Banków Spółdzielczych w woj. ciechanowskim, znalazł się w gronie pięciu Banków Spółdzielczych w kraju wytypowanych do przeprowadzenia eksperymentu polegającego na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów i zarządzeń BGŻ. Zmiany zaproponowane i wprowadzone przez BS Raciąż miały usprawnić obsługę i doprowadzić do wypracowania modelowych rozwiązań dla innych banków.

1989
1 października

1989

Obradujące w roku jubileuszu 60-lecia Banku Spółdzielczego w Raciążu Zebranie Przedstawicieli uchwaliło m.in. nowy statut, który określał, że Bank działa na obszarze całego kraju, otwiera i prowadzi rachunki bankowe, gromadzi lokaty i wkłady oszczędnościowe, udziela kredytów, prowadzi obsługę kasowo-rozliczeniową instytucji, w tym obsługę budżetów gminnych oraz jednostek i zakładów budżetowych.

1994
13 grudnia

1994

13 grudnia Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o przystąpieniu BS Raciąż w charakterze akcjonariusza do Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie. MR-Bank S.A, zabezpieczał płynność finansową wszystkich Banków Spółdzielczych zrzeszenia oraz prowadząc własną uniwersalną działalność bankową wspierał i uzupełniał ofertę handlową Banków Spółdzielczych zrzeszenia.

2000
30 września

2000

30 września Bank Spółdzielczy w Raciążu przyłączył Bank Spółdzielczy w Szreńsku wraz z Punktem Kasowym w Radzanowie. Bank w Szreńsku podzielił los tych Banków Spółdzielczych, które w myśl uchwały nr 5/98 z 5 sierpnia 1998r. Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie szczegółowych zasad wyposażania Banków Spółdzielczych w kapitał założycielski nie były w stanie dalej samodzielnie funkcjonować.

2002
1 października

2002

W rankingu „Rzeczypospolitej”, pod względem osiągniętych wyników ekonomicznych za 2001 rok, Bank Spółdzielczy w Raciążu został sklasyfikowany na 46 miejscu w kraju, najwyżej ze wszystkich Banków Spółdzielczych byłego woj. ciechanowskiego. Następny Bank Spółdzielczy z tego terenu (w Płońsku) ulokowany został na 121 miejscu. Wówczas w Polsce działały 642 Banki Spółdzielcze.

2 października

2002

W rankingu „Rzeczypospolitej”, pod względem osiągniętych wyników ekonomicznych za 2001 rok, Bank Spółdzielczy w Raciążu został sklasyfikowany na 46 miejscu w kraju, najwyżej ze wszystkich Banków Spółdzielczych byłego woj. ciechanowskiego. Następny Bank Spółdzielczy z tego terenu (w Płońsku) ulokowany został na 121 miejscu. Wówczas w Polsce działały 642 Banki Spółdzielcze.

2003
1 października

2003

Bank Spółdzielczy w Raciążu wzbogacił się o nowy i nowoczesny obiekt, jakim był budynek Oddziału w Szreńsku. Został zbudowany na starych fundamentach między majem a listopadem 2002 roku. Kosztował ok. 400 tys.zł. 7 marca 2003 roku otworzył uroczyście swe podwoje. Nowa placówka została wyposażona między innymi w bankomat oraz awaryjny zasilacz prądu.

2004
1 października

2004

Z okazji 75-lecia istnienia, Bank Spóldzielczy wydał książkę „Bank Spółdzielczy w Raciążu – zapiski z historii 1929-2004” autorstawa redaktora Włodzimierza Dżbika. W publikacji znalazło się dużo fotografii, zarówno archiwalnych, jak i współczesnych dokumentująych dzieje Banku. Pokazują one m.in. jak bardzo zmieniła się siedziba Banku Spóldzielczego w Raciążu.

2005
8 lutego

2005

8 lutego Rada Nadzorcza powołała nowych członków Zarządu w osobach Piotra Pniewskiego i Piotra Rajkowskiego. Obydwaj rozpoczęli pracę w BS Raciąż w 2001 roku. Gratulując wyboru nowym członkom, RN wyraziła przekonanie, że ich kwalifikacje i młody wiek doskonale uzupełnią pozostały skład Zarządu, tj. Prezesa – Kazmierza Miklewskiego i jego Zstępczynię – Lucyne Gorzkiewicz.

2006
14 września

2006

14 września oddano w użytkowanie mieszkańców Siemiątkowa i okolicznych miejscowości nową placówkę Punktu Kasowego w Siemiątkowie. Jest to kontynuowanie podjętych w ostatnich latach działań mających na celu stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej i bazy lokalowej Banku.

2008
1 października

2008

Spółdzielczy Znak Jakości dla Banku Spółdzielczego w Raciążu za dynamiczny i bezpieczny rozwój akcji kredytowej. To prestiżowe wyróżnienie nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą zostało wręczone 21 czerwca na Nowym Świecie w Warszawie w ramach Jarmarku Spółdzielczego – imprezy podczas której mieszkańcy Warszawy i turyści mogli zapoznać się z bogatą ofertą Banku Spółdzielczego w Raciążu.

2009
1 października

2009

Bank Spółdzielczy w Raciążu obchodził 30 maja tego roku 80-lecie swego istnienia. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Prezesowi BS Raciąż Kazimierzowi Miklewskiemu, odznaczenia „Pro Masovia” za osiemdziesięcioletni wkład Banku Spółdzielczego w Raciążu w rozwój gospodarczy regionu.

2010
30 kwietnia

2010

30 kwietnia, po 53 latach pracy zawodowej i 41 latach kierowania Bankiem Spółdzielczym w Raciążu na emeryturę odszedł Kazimierz Miklewski. Stanowisko Prezesa Zarząd objął Piotr Poniewski. Wcześniej 2 lutego, Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu, na Zastępcę Prezesa – Mirosława Jabłonowskiego, który pełni w Banku od 2008 roku funkcję Głównego księgowego.

2011
5 września

2011

5 września doszło do połączenia dwóch banków zrzeszających, tj. Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A (dotychczasowego banku zrzeszającego BS Raciąż) oraz Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. Bank Spółdzielczy w Raciążu jako dotychczasowy akcjonariusz oraz założyciel MR-Banku S.A., po podpisaniu umowy zrzeszenia w dniu 15 września 2011 roku. stał się członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej.

2013
23 sierpnia

2013

23 sierpnia miało miejsce oficjalne otwarcie nowej siedziby Punktu Obsługi Klienta w Uniecku. Został oddany w użytkowanie miejscowej społeczności długo oczekiwany, ze względu na pewne perturbację, nowoczesny i przestronny obiekt, spełniający wszystkie wymagania nowoczesnej placówki bankowej.

2015
15 czerwca

2015

15 czerwca 2015 roku uruchomiano nową placówkę w Zawidzu, a 14 września otwarto nową siedzibę POK w Gralewie. W tym samym miesiącu, Bank został wyróżniony odznaką „Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. 7.10 Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli wyraziło wolę na utworzenie przez Bank wspólnie z innymi uczestnikami zrzeszenia SGB, spółdzielni pod nazwą: – Spółdzielczy System Ochrony SGB.

2017
1 października

2017

01.10.2017 r Bank Spółdzielczy w Raciążu przyłączył Bank Spółdzielczy w Gąsocinie wraz z Punktem Kasowym w Ojrzeniu oraz Sońsku. Bank Spółdzielczy w Gąsocinie podjął decyzję o łączeniu w związku z tym, iż z uwagi na swoją wielkość nie był w stanie dostosowć się do zmieniających się warunków ekonomicznych i regulacyjnych w jakich przyszło mu działać.

wpChatIcon

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close